Savitha Shastry - CHRISTUS Trinity Mother Frances Health System

Skip to Content

Savitha Shastry

Savitha Shastry , MD

Diabetes , Endocrinology
Gender: Female
Specialties
  • Endocrinology, Diabetes, & Metabolism